Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 17. 10. do 24. 10. 2021 - 42. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
17. 10.
29. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
18. 10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty Dnes mše sv. není
Úterý
19. 10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Středa
20. 10.
středa 29. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Marii Dvořákovou a duše v očistci
Čtvrtek
21. 10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Karla a Františku Kostelníkovy, živou a zemřelou rodinu
Pátek
22. 10.
pátek 29. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Františka Vejmelku, manželku, živou a zemřelou rodinu
Sobota
23. 10.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za Janu Štorkovou, dvoje rodiče a duše v očistci
Neděle
24. 10.
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro děti a jejich rodiny
  • Máme možnost prožívat v církvi velkou věc, a to je Synoda vyhlášená papežem Františkem. Do této synody nejsou zapojeni jen biskupové, jak to bývá zvykem, ale pozváni jsou všichni věřící na celém světě. Minulou neděli zahájil papež František dvouletý synodální proces. Tuto neděli je slavnostní zahájení na úrovni diecézí. Bohoslužbu s biskupem Vojtěchem je možno sledovat dnes 17. 10. od 16:00 na YouTube kanálu "Katedrála Petrov". Informace o Synodě jsou na druhé straně ohlášek, a budou také na webu farnosti. Informace se můžete dočíst také na www.biskupstvi.cz nebo www.cirkev.cz
  • Z 30. 10. na 31. 10. dojde opět ke změně času. Posouvá se i čas večerních bohoslužeb z 18:00 na 17:00.
  • Večer chval v říjnu bude v neděli 31. 10. v 18:00.
  • Příští neděli 24. 10. sbírka na misie.

Zpovídání:
(vždy 30 min. před mší sv.)
- čtvrtek 21. 10. od 18:30 do 20:00 při adoraci

 

Co je to synoda?
„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)

Je synodální proces projevem nějaké módní vlny „demokratizace církve“?
Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi: od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích.

Jak bude synodální proces probíhat?
9 - 10. října 2021 - Slavnostní zahájení papežem Františkem v Římě
17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé diecézi
• Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý
synodální proces na úrovni diecéze 
• V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které zde vzniknou.
• V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat
o nabídnutých tématech

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

Co je vlastně cílem synody?
Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu:
„Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“

„Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit
snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní
náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
(Přípravný dokument, 32)

Jaké konkrétní otázky budou například řešeny?
• Jaký prostor k promlouvání v církvi máme (muži, ženy, děti, senioři...)?
• Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl podílet na rozhodování a směřování života
mého křesťanského společenství?
• Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich společenstvích?
• Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá?
• Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?
• Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?

A jaký bude praktický dopad celého procesu?
Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.